6 TÄVLINGSKATEGORIER

Varje år belönar Magnet Employer Branding Awards svenska arbetsgivare i ett flertal kategorier. Syftet med tävlingen är att lyfta arbeten som inte bara visar hög strategisk och kreativ nivå, utan även skapat mätbara resultat och return on investment. Internt och/eller externt. Juryerna för respektive tävlingskategori navigerar efter tre huvudkriterier för bidragsbedömning och utvärderar med följande viktning*:

STRATEGI 30%  KREATIVITET 30%  RESULTAT 40%

Tävlande bidrag ska ha publicerats och varit aktiva i Sverige mellan oktober 2021 och december 2022. Eller vara en del av en arbetsgivares globala arbetsgivarkommunikation.
*Det enda undantaget är bidrag i Öppen klass som till 100% bedöms för sin kreativitet.

Employer Branding med syfte att bygga kännedom, attraktionskraft och rekrytera framtida kompetens.

Kategorin tillåter endast bidrag som i huvudsak består av extern kommunikation. Ett bidrag kan däremot beskriva allt från en mindre riktad punktinsats till ett stort, brett och integrerat kommunikationsarbete. Obligatoriskt är att beskriva strategi, målgrupper, aktiviteter, kanalval/gränssnitt, eventuella koncept/aktiviteter/events samt spegla utförande i form av innehåll, budskap och visualisering.

Effekttal juryn vill se ska kunna kopplas till satta och mätbara mål som t.ex. kan handla om ökad kandidatkvalitet, inbound eller advocacy, förbättrad time-to-hire, olika former av kandidatinteraktioner eller sänkta anställningskostnader.

Introduktion av teknologi som skapat nya sätt att arbeta eller nya möjligheter/upplevelser för användarna.

Kategorin tillåter endast bidrag som i huvudsak består av tekniska satsningar som skapat tydliga resultat. Ett bidrag kan däremot beskriva allt från en mindre riktad punktinsats till ett stort, brett och integrerat arbete. Arbetet kan exempelvis ha resulterat i ett tydligt skifte från analoga till digitala kanaler, förbättrad kandidatinteraktion, innovativa eller gränsöverskridande verktyg/system/plattformar eller nya digitala flöden och processer – allt med syfte att öka kvalitet, effektivitet och/eller upplevelse inom rekrytering, Employer Branding, Onboarding, Learning & Development eller Offboarding.

Effekttal juryn vill se ska kunna kopplas till satta och mätbara mål.

Employer Branding som görs för att officiellt visa ståndpunkt som arbetsgivare.

Kategorin tillåter endast bidrag som i huvudsak består av kommunikation och aktiviteter som säkerställer och utvecklar social och etisk hållbarhet. Ett bidrag kan däremot beskriva allt från en punktinsats för att stärka mångfald, jämställdhet och inkludering, till ett brett och integrerat kommunikationsarbete som har resulterat en tydlig och väl förankrad ”kompass” för att navigera, kommunicera och agera rätt över tid.

Effekttal juryn vill se ska kunna kopplas till satta och mätbara mål om position och uppfattningar hos medarbetare och omvärld, men också vilka positiva mätbara effekter ett tydligt ställningstagande har medfört. Juryn kommer också att kunna väga in vad satsningen har kostat verksamheten.

Employer Branding med syfte att syresätta och stärka verksamhetens inre varumärke.

Kategorin tillåter endast bidrag som i huvudsak består av intern kommunikation. Ett bidrag kan däremot beskriva allt från en mindre riktad punktinsats till ett stort, brett och integrerat arbete, och kan omfatta insatser inom onboarding, kontinuerligt lärande och re-skilling likväl som byggande av kultur och intern stolthet eller att långsiktigt skapa förutsättningar för att behålla de människor som bygger värdet i verksamheten.

Effekttal juryn vill se ska kunna kopplas till satta och mätbara mål inom t.ex. högre engagemang, ökat eNPS-score, sänkt employee turnover/retention, lägre sjukfrånvaro, prestationsförbättringar eller lägre lönekostnader.

Mästerskapstiteln som delas ut för årets mest enhetliga och sammanhängande Employer Branding-arbete.

Kategorin tillåter alla bidrag som kan visa hur en tydlig och väl förankrad strategi har tagits ut och genomförts på ett sammanhängande sätt i en komplex verklighet, med tydliga resultat. Grand Prix fokuserar på hur arbetsgivare systematiskt har jobbat över tid, via olika kanaler, internt såväl som externt och med en tydlig röd tråd för att förtydliga sin kultur och levandegöra sitt arbetsgivarmärke – ett sammanhållet arbete som också ska ha bevisat sig genom mätbarhet och resultat.

Effekttal juryn vill se ska kunna kopplas till initialt satta och mätbara mål och bör även innefatta en väl beskriven totalbudget, för att visa att effekten varit större än investeringen.

Employer Branding enbart med fokus på kreativitet.

Kategorin lyfter fram och hedrar bidrag som antingen inte passar in i någon av de övriga tävlingskategorierna, som ännu inte hunnit uppvisa mätbara resultat eller som bara är galet bra, roliga och/eller annorlunda.

Bidragen i ”Öppen klass” är de enda som till 100 % bedöms för kreativ höjd, nytänkande och utmanande lösning. Även om effekten dessutom varit fantastisk så kommer den inte att viktas in. Friheten är stor – det kan handla om allt från installationer och stunts till mer permanenta satsningar som ligger ”utanför boxen”. Stark kommunikation helt enkelt. Det enda tydliga kriteriet är att bidraget huvudsakligen är avsett att stärka arbetsgivarens Employer Brand, internt eller externt.

DOKUMENTATIONSKRAV & KRITERIER

Beskriv vilken utmaning som skulle lösas. Max 2500 tecken.
Juryn behöver förstå förutsättningarna och ramarna för utmaningen, dvs planen bakom och hur den hänger ihop med och förankrats i övergripande verksamhetsstrategi. Inkludera gärna komplexiteter, marknadsförutsättningar och annat som påverkat val av strategi. Juryn behöver också få ett grepp om syfte, mål, vägval, målgrupper och annan nyckelinformation som adderar värde till bidraget.

Beskriv hur utmaningen löstes. Max 2500 tecken.
Juryn behöver förstå hur utmaningen tacklades kommunikativt, tekniskt och/eller konceptuellt – samt hur insatser och/eller aktiviteter byggdes på vald strategi. Inkludera gärna val av tidsperioder, paketeringar, kanalval, plattformar och andra centrala detaljer i genomförandet.
OBS! Skriftlig dokumentation kan gärna stöttas av (förklarings-)filmer, skärmdumpar, ljudfiler, bilder, aktivitetsplaner, annonser eller annat visuellt beskrivande material.

Ska inte dokumenteras. Det är upp till varje jury att bedöma kreativ höjd i respektive bidrag, men det handlar inte bara om budskap, utformning och visualisering. Faktorer som också kan vägas in är exempelvis position/utgångspunkt som arbetsgivare, branschförutsättningar, strategisk insikt och vägval, konceptuella och tekniska lösningar, innovation, risktaganden och eventuella budgetrestriktioner.

Beskriv den mätbara effekten. Max 2500 tecken. (Gäller ej tävlingskategori Öppen klass). Juryn behöver förstå vad som de facto uppnåtts utifrån KPIer och mål, och om det var värt pengarna. Alla typer av effekttal är relevanta, så länge de visar hur väl vald strategi och lösning har fungerat i genomförandet. En stor fördel för bidraget är när juryn får ta del av budget och/eller (uppskattade) totalkostnader för att nå redovisat resultat, det gör det möjligt att ”vikta” bidrag mot varandra.

Sista ordinarie dag för bidragsinlämning är tisdag 31 januari. Priset för att tävla är 1995:-. Arbetsgivare som vill tävla med fler bidrag och/eller i fler kategorier betalar endast 995:- för varje efterföljande inskickat bidrag. Moms tillkommer. För mer detaljer, se gärna Frågor & Svar eller ta kontakt!

Magnet Awards är en Non Profit-tävling. Alla intäkter går till juryarbetet och till att skapa en innehållsrik dag och prisceremoni för Magnet Awards den 15 mars 2023. Lika självklart hjälper intäkterna till att etablera Employer Branding på en större och bredare arena.