MAGNET AWARDS 2023/24

Varje år belönar Magnet Employer Branding Awards svenska arbetsgivare som visar hög strategisk och kreativ nivå i kombination med mätbara resultat. Juryerna använder fyra huvudkriterier för bidragsbedömning – Strategi, Genomförande, Kreativitet och Effekt.

TÄVLINGSKATEGORIER

Employer Branding med tydlig förankring.

Employer branding har mognat och rört sig från basal jobbannonsering till holistisk varumärkesbyggnation. Forskning, insikt och strategi spelar en allt viktigare roll för att skapa ett framgångsrikt arbetsgivarmärke som människor vill leva och vara med och utveckla. Kategorin handlar om att bygga en strategisk grund för employer branding, ofta som en del av en övergripande varumärkesstrategi. Juryn letar efter nytänkande, noggrannhet och en tydligt strategisk förankring. Bidraget ska ge en sammanfattning av utvecklingsprocessen, milstenar, nyckelpersoner, kommunikation och tillvägagångssätt för få en tydlig employer branding-strategi på plats och gärna visa ett tydligt EVP, samt en handlingsbar färdplan för kommande implementering och aktivering.

Bedömning: 100% Strategi, inga andra bedömningskriterier kommer att användas.

Pris för att tävla: 2.495 SEK (1.295 SEK*)

Employer branding som visar värderingar och stärker det inre arbetsgivarmärket.

Medarbetarnas engagemang är avgörande för denna tävlingskategori, som strävar efter att hitta de arbetsgivare som är bäst på att tända glöden internt. Vi vill se exempel på hur arbetsgivare håller människor motiverade, trygga och kopplade till verksamheten – både funktionellt och känslomässigt – genom kommunikation och andra interna aktiveringar. I denna kategori tävlar också bidrag som visar ställningstagande och engagemang i frågor som handlar om mångfald samt inkludering av arbetskraft över tid. Juryn letar efter bevis på ett effektivt och tydligt svar på en specifik ambition eller utmaning från organisationen. Lika självklart ska bidraget ge en tydlig översikt över projekt, mål och metodik. Juryn måste förstå målgrupp(er) och logik runt de kanaler och budskap som används. Bidragen måste vara tydliga kring hur arbetet speglar arbetsgivarmärket och kulturen i organisationen samt ge bevis på effektivitet. Kreativitet och innovation belönas.

Bedömning: Strategi, Genomförande, Kreativitet, Effekt

Pris för att tävla: 2.495 SEK (1.295 SEK*)

Employer branding som externt bygger kännedom, attraktions- och rekryteringskraft.

Tävlingskategorin fokuserar på att hitta den bästa externa kampanjen – antingen för att lösa större en rekryteringsutmaning eller för att lansera ett EVP och bygga kännedom och attraktion i specifika målgrupper utanför den egna organisationen. Kampanjarbetet har antagligen genomförts under en längre tidsperiod och skapat synergier genom en kombination av kommunikationskanaler; t.ex. print, digitalt, socialt, etermedia, utomhus, events eller via egna medarbetare och ambassadörer. Juryn letar efter en specifik målgruppsutmaning som har identifierats och definierats samt en beskrivning och förklaring av genomförd kommunikation. Konsekvent budskap och en röd tråd i varumärkesbyggandet är viktiga kriterier, liksom originalitet och kreativitet. Lika självklart vill vi se bevis på effektivitet.

Bedömning: Strategi, Genomförande, Kreativitet, Effekt

Pris för att tävla: 2.495 SEK (1.295 SEK*)

Employer branding där introduktion av teknologi skapat nya möjligheter/upplevelser/sätt att arbeta.

Tävlingskategorin vill se (innovativa) tillämpningar av teknologi som tar avstamp i en specifik utmaning som en organisation stod/står inför, och som levererat tydliga resultat inom attraktion och/eller att behålla talanger. Juryn kommer att vilja förstå utmaningen och leta efter både strategi, relevans och hur teknologin har anpassats, integrerats och förändrat. Kan tydliga (resultat)effekter påvisas är det ett stort plus, även om teknologin har tydlig förstärkt ett arbetsgivarvarumärke och varumärkesupplevelse hos användarna. Kategorin är bred och kan innefatta rekrytering och employer branding såväl som onboarding, learning/development eller offboarding.

Bedömning: Strategi, Genomförande, Kreativitet, Effekt

Pris för att tävla: 2.495 SEK (1.295 SEK*)

Employer branding som ett internt och externt sammanhängande helhetsarbete.

Tävlingskategorin hyllar arbetsgivare som visar hur deras arbetsgivarmärke och strukturerade employer branding-resa har levererat verklig affärsnytta genom insikt, testning och utförande. Juryn letar efter det helhetliga, en tydlig metodik och ett imponerande genomförande. Bidraget får gärna beskriva förutsättningar, intressenter och visa exempel på hur olika utföranden reflekterar varumärkesplattformen. Bidraget bör innehålla en tydlig (kreativ) strategi och konsekventa (kreativa) budskap som engagerar centrala målgrupper både internt och externt. Grand Prix fokuserar på hur arbetsgivare systematiskt har jobbat över tid, med en tydlig röd tråd, för att förtydliga sin kultur och levandegöra sitt arbetsgivarmärke – ett sammanhållet arbete som också ska ha bevisat sig genom mätbarhet och resultat. Tävlande bidrag kan beskriva lanseringen av ett nytt arbetsgivarvarumärke eller vidareutveckling av ett befintligt.

Bedömning: Strategi, Genomförande, Kreativitet, Effekt

Pris för att tävla: 2.495 SEK (1.295 SEK*)

Employer branding med fokus på vardagen.

Jobbannonsering har funnits i alla tider och kommer även i fortsättningen att vara en viktig kugge och ett av de vanligaste sätten för arbetsgivare att attrahera rätt kompetens, som en del av att skapa ett starkt employer brand. Och även om format och kanaler utvecklas över tid så återstår alltid själva kärnan i annonstexten – den säljande beskrivning av ett jobb och en organisation som ska få möjliga kandidater att vilja ta kontakt.

I denna kategori är det just annonstexten som ska lyftas fram. Kort eller lång, bred eller smal, vass eller avslipad – för att kunna stå på prispallen ska annonstexten både sticka ut från normen och skapat osedvanlig effekt. För att tävla behöver du endast bifoga den text som publicerats, samt vilket resultat som skapats, till exempel i form av visningar, organisk spridning, klick, kommentarer, antal (kvalificerade) ansökningar samt anställningar.

Bedömning: Kreativitet, Effekt

Pris för att tävla: 995 SEK

Employer branding med fokus på filmkonst.

Tävlingskategorin är öppen för fristående material som film, video, tv, animation, vloggar, VR och AR. Juryn letar efter rörligt material som skapat känslor, som gjort intryck och som reflekterar både brief och arbetsgivarstrategi. Det bör förklaras varför formatet valdes, vem arbetet riktar sig till, syfte och mål samt koppling till arbetsgivarmärket. För att tävla behöver du endast bifoga den video som publicerats, samt information om strategin bakom.

OBS! Endast ett material per bidrag accepteras.

Bedömning: Strategi, Kreativitet

Pris för att tävla: 995 SEK

Employer branding med fokus på kreativitet.

Oavsett om det är en omfattande kampanjidé eller ett fristående stunt handlar denna kategori om briljant konceptuellt tänkande – kreativitet och innovation som går bortom det förväntade. Resultat är inte relevant här. Istället hyllar vi de kreativa idéerna som visar hur vi kan förmedla budskap och upplevelser på djärvare, modigare och mer övertygande sätt. Juryn letar efter en tydlig beskrivning av utmaningen, en smart kreativ lösning och aktivering, samt bevis på att idén faktiskt användes. Bidraget bör vara annorlunda, differentierande eller stå för något potentiellt utmanande i sin bransch.

Bedömning: Kreativitet

Pris för att tävla: 995 SEK

DOKUMENTATIONSKRAV & KRITERIER

Beskriv bakgrund, utmaning och plan.
Juryn behöver förstå förutsättningarna och ramarna för utmaningen, dvs planen bakom och hur den hänger ihop med och förankrats i övergripande verksamhetsstrategi. Inkludera gärna komplexiteter, marknadsförutsättningar, varumärke och annat som påverkat val av strategi. Juryn behöver också få ett grepp om syfte, mål, vägval, målgrupper och annan nyckelinformation som adderar värde till bidraget.

Beskriv lösningen och vägen dit.
Juryn behöver förstå utförandet, vägval och hur utmaningen tacklades kommunikativt, tekniskt och/eller konceptuellt – samt kopplingen till vald strategi. Inkludera gärna en tidslinje med milstenar.
OBS! Skriftlig dokumentation bör stöttas av (förklarings-)filmer, skärmdumpar, ljudfiler, bilder, aktivitetsplaner, annonser eller annat visuellt beskrivande material.

Ska inte dokumenteras. Det är upp till varje jury att bedöma kreativ höjd i respektive bidrag – men det handlar inte bara om budskap, utformning och visualisering. Faktorer som också kan vägas in är exempelvis position/utgångspunkt som arbetsgivare, branschförutsättningar, strategisk insikt och vägval, konceptuella och tekniska lösningar, innovation, risktaganden och eventuella budgetrestriktioner.

Beskriv det mätbara resultatet. Juryn behöver förstå vad som de facto uppnåtts utifrån KPIer och mål, och om det var värt pengarna. Alla typer av effekttal är relevanta, så länge de visar hur väl vald strategi och lösning har fungerat i genomförandet. En stor fördel för bidraget är när juryn får ta del av marknadsföringsbudget (inklusive indirekta kostnader) för att nå redovisat resultat, det gör det möjligt att ”vikta” bidrag mot varandra.

Sista dag för bidragsinlämning är fredag 9 februari 2024 kl 21.00. Tävlande bidrag kan ha initierats tidigare men måste varit aktiva i Sverige under 2023. Priserna för att tävla varierar eftersom högre krav på dokumentation kräver större insats av jury och arrangörer.
* Vill du tävla i mer än en kategori som kostar 2.495 SEK får du rabatt och betalar endast 1.295 SEK per efterföljande bidrag. Moms tillkommer till alla priser. För mer detaljer, se gärna frågor & Svar eller ta kontakt!

Magnet Awards är en Non Profit-tävling. Alla intäkter går till juryarbete, organisation och att skapa en innehållsrik branschdag med seminarier och prisceremoni för Magnet Awards den 10 april 2024.